Het weer is slecht op de 12de mei van het jaar 1588 en Pier Lupckes twijfelt of de plannen die hij heeft uitgestippeld, wel kunnen slagen. Het kleine Sloten ligt namelijk binnen vestingwallen en is zeer goed te verdedigen. Samen met de Spaanse troepen van Philips II heeft Lupckes een manier gevonden om de opstandige stad onder controle te krijgen. Hij heeft twee schippers uit Grouw, Dotte Sibles en Stomme Jelmer bereid gevonden om deze nacht uit te varen. De lading van hun schuit bestaat uit bier die echter de Spaanse soldaten uit het zicht moeten houden van de nachtwaker. Op het laatste moment lekt het verraderlijke plan uit. Hoewel schipper Sibles nog kan ontkomen moeten Lupckes en Jelmer hun verraad met de dood bekopen. Ze worden onthoofd waarna hun hoofden op staken bij de poort worden 'tentoongesteld'.

(Pas twee jaar later zouden de Spanjaarden met een dergelijke list meer succes hebben bij de aanslag met het turfschip van Breda)

bron: www.historischsloten.nl
Sloten Friesland Elfsteden
Het is niet het eerste en enige incident, maar wel een treffend voorbeeld uit de roerige geschiedenis van de stad Sloten. Al in de 12de eeuw, Friesland kende nog geen dijken, bestond er een waterverbinding tussen de Middelzee en de latere Zuiderzee.

Ten zuiden en zuidoosten van Sneek waren meren ontstaan en ten zuiden van het Slotermeer baande het water zich een weg in de lage streek tussen de hoger gelegen landerijen van Doniawerstal en Gaasterland. De Ee wordt hier gekruist met een van de oudste middeleeuwse landwegen (die loopt van Duitsland naar Staveren). De combinatie van water- en landwegen hebben Sloten juist deze strategisch en economisch belangrijke positie gegeven.

In de 13de eeuw liet de machtige familie Van Harinxma op die plaats een versterkt onderkomen bouwen. Vanuit deze stins kon de hele omgeving worden beheerst.

Die veiligheid had zowel positieve als negatieve aantrekkingskracht op mensen en de Harinxma's kregen het in begin van de 15de eeuw stevig aan de stok met de Vetkopers. De Hollandse graaf Johan van Beieren schoot de mensen van Sloten te hulp en de aanval werd afgewend. Ze betaalden echter een hoge prijs voor zijn hulp; namelijk de erkenning van Johan van Beieren als heer van Friesland. Zes jaar later, op 30 augustus 1426, wordt Sloten op een oorkonde als stad genoemd.

Klik op de afbeelding voor meer historie van Sloten op Wikipedia

Stacks Image 181